Disclaimer

Deze website is van Diabetesvereniging Nederland (‘DVN’). De website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat de website fouten of onvolledigheden bevat. Eventuele fouten of onvolledigheden kunnen per mail (via info@dvn.nl) aan ons gemeld worden. DVN is niet aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, software, vormgeving en overig materialen op de website berusten uitsluitend bij DVN of haar licentiegevers. U bent niet gerechtigd om zonder onze schriftelijke toestemming de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.

E-mails verzonden door DVN

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Diabetesvereniging Nederland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Diabetesvereniging Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die geadresseerde verricht naar aanleiding van een e-mail. Neem altijd contact op met uw behandelaar, voordat u uw behandeling aanpast. Indien u een bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.